Maurizio De Vita | Wasteland | No rhyme for him…
No rhyme for him…

No rhyme for him…

Words by S. T. Coleridge